Laden...
Beleidsplan2020-02-14T12:04:39+00:00

VERENIGING VRIENDEN VAN HET ELISABETH WEESHUIS MUSEUM

Beleidsplan 2020-2023
Naam en overige gegevens:
Vereniging van Vrienden van het Elisabeth Weeshuis Museum
Secretariaat: Herenstraat 29 4101 BR Culemborg
E-mail: info@vriendenweeshuismuseum.nl
KvK nummer: 40156867
Fiscaal nummer: 8172576401

Missie

Onze missie blijft ongewijzigd ons anker voor alles wat de vereniging doet ter realisering van de doelen.
“De Vereniging van Vrienden van het Elisabeth Weeshuis Museum ondersteunt het Elisabeth Weeshuis Museum in overleg, betrokken, toekomstgericht en maatschappelijk gedreven.”
Met “in overleg” geeft de vereniging aan, dat de vereniging in nauwe samenwerking met het museum opereert. Het bestaan van de vereniging is immers het museum, het hoofddoel is maximale ondersteuning ervan. Met “betrokken” geeft de vereniging aan, dat de ondersteuning van het museum goed georganiseerd en planmatig wordt gerealiseerd. Hierdoor kan voor het museum een duurzame ondersteuning worden gegarandeerd. In materiële zin betreft dat voornamelijk de opbouw, organisatie en realisatie van de financiële ondersteuning. In immateriële zin het leveren van hand en spandiensten. Met “toekomstgericht” geeft de vereniging aan, dat de ondersteuning van het museum gericht is op de door het museum aangegeven doelstellingen en daarop aansluit. Deze doelstellingen kunnen zowel de aankoop, restauratie als anderszins museale doelen zijn als de groei van het bezoekersaantal en de daaraan verbonden aard en inzet van de ondersteuning. Met “maatschappelijk gedreven” geeft de vereniging aan, dat zowel het beleid als de ter realisering daarvan te ondernemen acties en activiteiten binnen de kaders en randvoorwaarden die de maatschappij aan verenigingen als de onze vermag te stellen, worden uitgevoerd en de vereniging er bewust voor kiest het museum als belangrijk onderdeel van de (plaatselijke) samenleving te ondersteunen.

Meerjarendoelstelling

Vele organisaties van museumvrienden kampen net als onze vereniging met een vergrijzend ledenbestand en te geringe aanwas van jongeren. Daardoor dreigt het maatschappelijk draagvlak voor het museum af te brokkelen. Onze meerjarendoelstelling is er daarom op gericht om alle beschikbare mogelijkheden en middelen aan te wenden om die ontwikkeling te keren.
We zullen daartoe moeten laten zien, dat we er zijn en wat we doen. Van het organiseren van evenementen voor de museumvrienden tot het verkopen van museumwijnen. Het moet voor de leden niet alleen boeiend, maar ook leuk zijn als museumvriend in Culemborg. Een bloeiende, boeiende en plezierige vereniging geeft energie en levert toegevoegde waarde aan zowel de leden zelf als aan het museum. En daar wil je onderdeel van zijn, is de gedachte.
Tegelijkertijd is de focus gericht op het verbreden van het draagvlak onder de Culemborgse ondernemers door het aantal bedrijfsvrienden substantieel op een hoger plan te brengen. Ook voor hen geldt, dat de vereniging een meerwaarde te bieden heeft naast maatschappelijke verbondenheid. Herkenbaar, duurzaam en aantrekkelijk.
Om de financiële ondersteuning aan het museum een steviger fundament te bieden, worden naast de (permanente) acties voor verwerven en behoud van leden, tevens al dan niet permanente projecten voor het genereren van extra inkomsten tot stand gebracht.
De kern van de meerjarendoelstelling blijft daarom ook: “Een effectief en efficiënt georganiseerde vriendenwerving en professionele vriendenorganisatie, die in staat is om het museum op het gewenste kwalitatieve niveau te ondersteunen.”

Ledenwerving

Ook in de komende jaren is het dus noodzakelijk een groot en stevig vriendenbestand te hebben en te houden. De vergrijzing van het ledenbestand zorgt ervoor, dat nieuwe vrienden geworven moeten worden om onze ondersteuning aan het museum te kunnen blijven realiseren.
De doelstelling blijft om naast het behoud van de bestaande vrienden, met name nieuwe persoonsvrienden te werven in die wijken van Culemborg, die ondervertegenwoordigd zijn in de Vereniging om met name ook geografisch het draagvlak te verbreden.
Daarnaast zullen de inspanningen om bedrijfsvrienden te verwelkomen worden opgevoerd om ook in ondernemend Culemborg een solide basis te realiseren.

Ledenactiviteiten

In 2017 is een begin gemaakt met de uitbreiding van de activiteiten om de leden te binden en te boeien. De ledenvergaderingen bestaan worden daarom altijd voorafgegaan door een lezing of presentatie en afgesloten met een drankje. Met de vriendencafé’s hebben we daarmee een aantal keren de mogelijkheden om elkaar te treffen naast de door het museum georganiseerde tentoonstellingsopeningen.
De in 2019 ontwikkelde activiteiten zoals de excursie zullen we continueren en we blijven deelnemen aan de binnen de Federatie van Museumvrienden georganiseerde vriendenbezoekdagen.
De besteding van de inkomsten
De kern van de verwerving van financiële middelen bestaat uit de contributies. Daarnaast worden inkomsten gegenereerd de verkoop van onze museumwijnen. De gelden komen, direct dan wel indirect, ten goede aan het museum. Jaarlijks wordt het “donatiebedrag” vastgesteld op basis van de begroting voor het komende boekjaar. De overige gelden worden aangewend om de projecten en activiteiten te bekostigen. Het “donatiebedrag” is bedoeld om de collectie en presentatie van het museum duurzaam te ondersteunen en tijdelijke exposities mogelijk te maken. De gelden zijn niet bedoeld om de exploitatiebegroting van het museum sluitend te maken. Het museumbestuur geeft na afloop van het boekjaar aan de vereniging een toelichting op de besteding van het donatiebedrag.

Overleg

De vereniging streeft ernaar om periodiek, doch minstens tweemaal per jaar met het bestuur en de directie van het museum te overleggen over de wijze waarop en de mate waarin de vereniging het museum kan ondersteunen.

Culemborg, november 2019

Ga naar de bovenkant